Privacy Policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is de Fermette groep, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd. De Fermette groep bestaat uit de volgende bedrijven:

Vleeswaren Depuydt NV
Zandvoordestraat 370
8400 Oostende


Aro Fresh Products NV
Fortse Steenweg 34 - bus 19
2860 Sint-Katelijne- Waver


Fermette Logistics NV
Zandvoordestraat 370
8400 Oostende


Ledo
Kleverskerkseweg 14
4338 PM Middelburg
Nederland


2. WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:


Meer Informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

2.1 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Vleeswaren Depuydt NV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw taal voorkeur. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of zogenaamde pixels.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van browser verwijderen.

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden. Het kan gaan om gegevens ontvangen van derde partijen zoals Google Analytics en Mailchimp, met als doel om over meer gegevens te beschikken op basis van gegevens afkomstig van derden.

De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

2.2 INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DERDEN

Ons bedrijf gebruikt geen persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen van derden.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

Meer Informatie

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

4. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve met de andere dochterondernemingen van onze Groep – en bij wijze van uitzondering – met onze kredietcontrollers bij wanbetaling.

Meer informatie

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere leden van onze Groep of aan onze dochteronderneming , zijnde AroFreshProducts NV. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen

5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN / KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@fermette.be , hetzij per post naar het adres Vleeswaren Depuydt NV, Zandvoordestraat 370, 8400 Oostende, België.

Indien u een klacht hebt, gelieve het mailadres klachten@depuydt.be te gebruiken.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Voor het bewaren van uw data beroepen wij ons op de grond van “contractuele samenwerking” of “Gerechtvaardigd belang”. Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de goede werking van onze activiteiten in het kader van een relatie klant en/of leverancier.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Daarnaast verwijzen we ook graag naar wettelijke bepalingen voor het bijhouden van bepaalde documenten, zoals bijvoorbeeld facturen. Indien U niet langer klant of leverancier meer bent van ons dan zullen we u als inactief aanduiden in ons systeem waardoor uw persoonlijke data ook niet meer raadpleegbaar is. U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en worden daar niet bewaard.

Meer informatie

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Meer informatie

Vleeswaren Depuydt NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@fermette.be

9. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYPOLICY?

Als uw mailadres in onze bestanden aanwezig is, dan zullen we u via mail over informeren.

Meer informatie

Deze privacy policy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen:
Politique de confidentialité

Cette politique a pour but de démontrer de quelle façon notre Entreprise rassemble, utilise et protège vos données personnelles en fonction de votre accès à notre site web. Cette utilisation se conforme aux lois et règles en vigueur comprenant également la loi Belge du 8 décembre 1992 en vue de la protection de la vie privée par rapport au traitement des données personnelles (Loi sur la confidentialité) et le règlement Européen 2016/679 du Parlement Européen ainsi que le Conseil du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles ainsi que la libre circulation de ces données ( Règlement Général sur la Protection des Données) d’application à partir du 25 mai 2018.1. Qui traite vos données ?

Le responsable du traitement de vos données personnelles ainsi que celles rassemblées sur le site web est la groupe Fermette, consisté des firmes suivantes:

Vleeswaren Depuydt NV
Zandvoordestraat 370
8400 Oostende


Aro Fresh Products NV
Fortse Steenweg 34 - bus 19
2860 Sint-Katelijne- Waver


Fermette Logistics NV
Zandvoordestraat 370
8400 Oostende


Ledo
Kleverskerkseweg 14
4338 PM Middelburg
Nederland


2. Quels types de renseignement collectons-nous ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:


Plus d’information

Nous collectons plusieurs types d’information en fonction des services auxquels vous faites appel ainsi que par le biais de notre site web.

2.1 Cartographie de la visite du site

Salaisons Depuydt Sa n’utilisent que les cookies techniques, fonctionnels et analytiques qui n’entravent pas à votre vie privée. Un cookie est un petit fichier qui dès la première visite au site est sauvegardé sur l’ordinateur, la tablette ou le smartphone. Les cookies que nous utilisons sont indispensables pour le bon fonctionnement technique du site et votre facilité d’utilisation. Ils se chargent également de sauvegarder votre préférence linguistique par exemple. Grâce à eux nous optimalisons notre site.

Notre site n’utilise pas de tracking cookies ou pixels.

Vous pouvez vous désinscrire en modifiant votre browser internet de façon à ce que plus aucun cookie ne soit sauvegardé. De plus, vous avez la possibilité d’effacer toutes les informations sauvegardées au paravent via le browser.

Dans certains cas, nous utilisons vos données récoltées par des tiers, comme par Google Analytics et Mailchimp, ayant pour but de rassembler de plus amples données en provenance de tiers.

L’information relative au traitement de ces données ne fait pas partie de cette politique. Nous nous référons également aux dispositions pertinentes de cette politique concernant la protection des données personnelles de tiers. Vos droits par rapport à ces données doivent également être exercés auprès des tiers.

2.2 INFORMATION EN PROVENANCE DE TIERS

Notre Société n’utilise aucune donnée personnelle venant de tiers.

3. COMMENT ET POURQUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNEES ?

Notre Société utilise vos données personnelles sur base d’un des critères pour lesquels la loi prévoit un traitement licite. Vos données sont principalement utilisées dans le but :

Plus d’information

Afin de traiter vos données personnelles, notre Société se base toujours:

4. COMMENT ET A QUI COMMUNIQUONS NOUS CES INFORMATIONS ?

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve met de andere dochterondernemingen van onze Groep – en bij wijze van uitzondering – met onze kredietcontrollers bij wanbetaling.

Plus d’information

Notre Société ne communique donc en principe aucune de vos données à des tiers. Dans certains cas d’autres membres du Groupe ou notre filiale, Aro Fresh Products SA, sont mis au courant. Cette dernière n’utilisera vos données qu’à des fins énumérées sous le point 3.

De plus, notre Société est obligée de communiquer vos données personnelles lorsque la Loi l’exige, par décret ou ordonnance ou par décision de Justice.

De toute façon, nous nous engageons à garder la confidentialité de vos données en concluant des contrats adéquats avec les Entreprises concernées.

5. COMMENT GERER VOS DONNEES/AVOIR ACCES A VOS DONNEES ET SUPPRIMER CELLES-CI ?

Vous avez le droit d’accéder à vos données, de les corriger ou de les faire corriger, de les supprimer, de vous insurger contre le traitement de celles-ci ou leur profilage, d’en réduire le traitement et leur portabilité.

Plus d’information

Conformément à la loi de confidentialité et le règlement général de protection des données, vous avez le droit :

Vous êtes à même de pratiquer vos droits en nous notifiant votre demande par écrit, à l’adresse e-mail info@fermette.be ou par courrier à l’adresse suivante Vleeswaren Depuydt SA, Zandvoordestraat 370, B-8400 Oostende

Si vous avez une plaine à formuler, veuillez l’adresser à klachten@depuydt.be.

Toutes violations de la réglementation belge concernant la protection des données personnelles constatées sur ce site peuvent être adressées à la Commission pour la Protection de la vie privée à l’adresse mail commission@privacycommission.be.

6. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ?

Afin de stocker vos données, nous invoquons la coopération contractuelle ou l’intérêt légitime. Vos données ne seront pas stockées plus longtemps qu’il ne le faut ne fût-ce que pour le bon fonctionnement de nos activités dans le cadre de la relation avec notre client et/ou fournisseur.

Plus d’information

Les données rassemblées seront stockées aussi longtemps que nécessaire afin de fournir nos services et pour les causes décrites sous le point 3 ci-dessus. D’autre part, nous nous référons également aux dispositions légales quant à certains documents, voir p.ex les factures. Si vous n’êtes plus client ou fournisseur, nous adapterons notre système dans ce sens de façon à ce que vos données personnelles ne soient plus consultables. Par ailleurs, il vous est toujours possible de nous demander de supprimer vos données. A cet effet, nous nous référons au point 5 ci-dessus.

7. VOS DONNEES SERONT-ELLES TRANSMISES HORS DU MARCHE EUROPEEN ?

Non, vos données ne seront pas transmises hors du marché Européen et ne seront nullement sauvegardées.

Plus d’information

Notre Société sauvegarde toutes vos données sur des serveurs au sein du marché Européen afin d’en assurer la protection. Vos données ne sauront en aucun cas transférées à des tiers ni à des serveurs en dehors du marché Européen.

8. COMMENT ASSURONS-NOUS LA SECURITE DE VOS DONNEES ?

Nous disposons de mesures techniques, administratives et physiques pour en assurer la protection contre une éventuelle destruction, perte ou modification

Plus d’information

Salaisons Depuydt SA prennent la protection de vos données au sérieux en appliquant des mesures appropriées afin d’éviter toutes formes d’abus, de perte, accès interdit aux non autorisés, de divulgation, de changement non autorisé.

Si vous estimez que vos données ne sont pas protégées à bon escient où vous suspectez une forme d’abus, veuillez-vous adresser à privacy@fermette.be

9. COMMENT SEREZ-VOUS INFORMES DES EVENTUELLES MODIFICATIONS DANS CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ?

Nous avons vous informé par mail en cas des changements de la politique de confidentialité

Plus d’information :

Cependant il est possible que nous apportions des modifications à cette polis de confidentialité sans que vous soyez au courant, nous vous conseillons par conséquent de la consulter régulièrement.

10. COMMENT NOUS CONTACTER ?

UVous pouvez nous contacter de manière suivante :
Privacy policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is de Fermette groep, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd. De Fermette groep bestaat uit de volgende bedrijven:

Vleeswaren Depuydt NV
Zandvoordestraat 370
8400 Oostende


Aro Fresh Products NV
Fortse Steenweg 34 - bus 19
2860 Sint-Katelijne- Waver


Fermette Logistics NV
Zandvoordestraat 370
8400 Oostende


Ledo
Kleverskerkseweg 14
4338 PM Middelburg
Nederland


2. WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:


Meer Informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

2.1 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Vleeswaren Depuydt NV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw taal voorkeur. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of zogenaamde pixels.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van browser verwijderen.

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden. Het kan gaan om gegevens ontvangen van derde partijen zoals Google Analytics en Mailchimp, met als doel om over meer gegevens te beschikken op basis van gegevens afkomstig van derden.

De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

2.2 INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DERDEN

Ons bedrijf gebruikt geen persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen van derden.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

Meer Informatie

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

4. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve met de andere dochterondernemingen van onze Groep – en bij wijze van uitzondering – met onze kredietcontrollers bij wanbetaling.

Meer informatie

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere leden van onze Groep of aan onze dochteronderneming , zijnde AroFreshProducts NV. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen

5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN / KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@fermette.be , hetzij per post naar het adres Vleeswaren Depuydt NV, Zandvoordestraat 370, 8400 Oostende, België.

Indien u een klacht hebt, gelieve het mailadres klachten@depuydt.be te gebruiken.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Voor het bewaren van uw data beroepen wij ons op de grond van “contractuele samenwerking” of “Gerechtvaardigd belang”. Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de goede werking van onze activiteiten in het kader van een relatie klant en/of leverancier.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Daarnaast verwijzen we ook graag naar wettelijke bepalingen voor het bijhouden van bepaalde documenten, zoals bijvoorbeeld facturen. Indien U niet langer klant of leverancier meer bent van ons dan zullen we u als inactief aanduiden in ons systeem waardoor uw persoonlijke data ook niet meer raadpleegbaar is. U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en worden daar niet bewaard.

Meer informatie

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Meer informatie

Vleeswaren Depuydt NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@fermette.be

9. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYPOLICY?

Als uw mailadres in onze bestanden aanwezig is, dan zullen we u via mail over informeren.

Meer informatie

Deze privacy policy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen: